Prekių pirkimo – pardavimo sutarties taisyklės

 

    Siekdami užtikrinti Pirkėjo ir Pardavėjo teisių ir teisėtų interesų apsaugą, bei išryškintielektroninės prekybos privalumus, o  taip pat norėdami, kad Jūs jaustumėtės saugūs naudodamiesi mūsų elektronine parduotuve, prašome įdėmiai perskaityti žemiau išdėstytas sutarties sąlygas tarp UAB „Blakštas“ elektroninės parduotuvės www.baldaivisiems.lt, toliau sutartyje vadinamas ( Pardavėjas ) ir Jūsų, toliau sutartyje vadinamas ( Pirkėjas ).

    Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į tesės aktų nustatytų reikalavimų ar mokesčių pasikeitimus.

 

1. Bendrosios nuostatos.

    Šios pirkimo – pardavimo taisyklės, toliau sutartyje ( taisyklės ) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, prekių įsigyjimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, prekių garantiją,  Pardavėjui parduodant, o Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėjebaldaivisiems.lt

2. Asmens duomenų apsauga.

    Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama elektroninėje parduotuvėje baldaivisiems.lt, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, atitinkanti LR asmens apsaugos įstatymus. Pardavėjas patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar vykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Pirkėjo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su pirkėju.

3. Pirkimo – pardavimoi sutarties sudarymo momentas.

    Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka pristatymo būdą, pasirenka apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis paspaudžia nuorodą „Patvirtinu užsakymą“.

    Užsakymas įsigalioja kai Pirkėjas sumoka Pardavėjui ne mažiau kaip 25% avansinį mokestį nuo bendros užsakymo sumos, jei apmokėjimas pasirinktas bankiniu pavedimu ar išperkamąja nuoma ( lizingu ). Užsakymas pradedamas vykdyti, nuo užsakymo patvirtinimo ar avansinio mokėjimo gavimo dienos ir apie tai yra pranešama Pirkėjui.

    Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra registruojama ir saugomabaldaivisiems.lt elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

    Pirkti elektroninėje parduotuvėje baldaivisiems.lt turi teisę asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis, juridiniai asmenys, visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

    Pirkėjas turi teisę užsakyti prekę ( es ), nutraukti užsakymą, grąžinti prekę ( es ) šiose taisyklėse nustatyta tvarka.

    Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su elektronine parduotuve per 3 dienas nuo avanso įmokėjimo datos, bet įmonė pasilieka teisę negrąžinti avanso .

5. Pirkėjo įsipareigojimai

    Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve baldaivisiems.lt, įsipareigoja laikytis šių taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų elektroninėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

    Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti šių taisyklių nustatyta tvarka. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas ir sumokėti avanso dydžio arba patirtos žalos dydžio baudą.

    Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

    Pirkėjas sutinka, kad pasirinkus atsiskaitymą Išsimokėtinai ( lizingu ), duomenys apie Pirkėjo pajamas būtų tikrinami „Sodros“ duomenų bazėje.

    Pirkėjas, užsiregistruodamas baldaivisiems.lt elektroninėje parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Praradus prisijungimo duomenis Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

6. Pardavėjo teisės

    Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

    Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

    Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Sąlygas, pakeistas Sąlygas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

    Pardavėjas, suderinęs su pirkėju, pasilieka teisę  koreguoti užsakytų prekių kiekius, išsiųsdamas pirkėjui patikslintą užsakymą.

    Kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, gali susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju ar užsakymo patvirtinimo dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

    Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės baldaivisiems.lt teikiamomis paslaugomis.

    Pardavėjas įsipareigoja gerbti ir saugoti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą elektroninės parduotuvės registracijos formoje, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų.

    Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui patiekti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą.

    Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

    Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

    Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais su PVM. Jeigu Pirkėjas pageidauja, kad jam būtų suteiktos papildomos paslaugos ( prekių pristatymas, užnešimas, surinkimas ), tuomet už šias paslaugas Pirkėjas moka papildomą mokestį ( teikiamų paslaugų kainos ).

    Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

1. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo/atsiėmimo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo/atsiėmimo (perdavimo – priėmimo) metu.

2. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs sąskaitą išankstiniam apmokėjimui  ir pasinaudojęs elektroninės bankininkystės sistema arba, nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į pardavėjo banko sąskaitą. Darant apmokėjimą pavedimu, būtina nurodyti užsakymo numerį.

3. Apmokėjimas naudojantis kreditinių kortelių aptarnavimo sistema – tai išankstinis apmokėjimas, pasinaudojant kreditinių kortelių aptarnavimo sistema PayPal. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka kreditinių kortelių aptarnavimo sistemas administruojančioms įmonėms.

4. Apmokėjimas išsimokėtinai ( žiūrėti Pirkimo išsimokėtinai sąlygos ), naudojantis lizingo bendrovių teikiama išperkamąja nuoma ( vartojimo kredito ) sutarčių sudarymo paslauga – tai atsiskaitymo būdas, kai Pirkėjas (fizinis asmuo) ir lizingo bendrovė sudaro sutartį dėl prekių pirkimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje finansavimo. (Mokilizingas, SB banko lizingas )

    Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu arba pristatant/atsiimant prekes. Pardavėjas Pirkėjo pirktų prekių PVM sąskaitas faktūras taip pat patalpina elektroninės parduotuvės  skiltyje „Mano paskyra“ – „Mano užsakymai“. PVM sąskaitos faktūros aukščiau nurodyta forma pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki prekių perdavimo jam momento. Pirkėjui pateikus užsakymą, skiltyje „Mano paskyra“ jis mato ir gali atsispausdinti užsakymo lapą – išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, paslaugų mokesčiai ( jei tai užsako ) ir kiti remiantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.

9. Prekių pristatymas

    Pardavėjas įsipareigoja prekes Lietuvoje pristatyti Pirkėjui ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo užsakymo, ar apmokėjimo patvirtinimo dienos.

    Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui prekes per sutartyje nurodytą terminą. Šis terminas netaikomas tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

    Prekes Pirkėjo sąskaita  pristato Pardavėjas ar Pardavėjo įgaliotas vežėjas arba prekes pasiima pats Pirkėjas savo sąskaita. Už prekių užnešimo ar prekių surinkimo paslaugas Pirkėjas moka papildomai pagal nustatytas paslaugų kainas. ( prekių pristatymo ir paslaugų kaina )

    Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte, esančiame adresu Kauno g. 102, Marijampolė. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 ( tris ) darbo dienas, skaičiuojant nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas paruoštas gavimo momento.

    Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

    Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

    Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

    Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu.

Jei prekės kaina viršija 1000 Eur., prekė perduodama, priimančiam asmeniui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei prekes priims ne Pirkėjas, ir prekės kaina viršija 1000 Eur., Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją prekes priimsiančio asmens duomenis, el. paštu ar telefonu.

10. Prekių kokybė ir garantijos

    Pardavėjas visoms baldų grupėms suteikia 12 mėnesių garantiją.

    PVM sąskaita – faktūra yra laikoma prėkės garantiniu talonu.

    Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

    Pretenzijos dėl prekių kokybės ar komplektavimo turi būti pateiktos raštu ir ne vėliau kaip per 3 dienas po prekių pristatymo dienos.

    Pardavėjui patikrinus ir nustačius, kad pretenzijos dėl prekių kokybės ar komplektavimo pagrįstos, Pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš Pardavėjo:

1) per ne ilgesnį kaip 30 darbo dienų laikotarpį pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

2) atitinkamai sumažinti prekės kainą;

3) per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;

    Pirkėjas turi teisę pasinaudoti ir kitomis LR Civiliniame kodekse numatytomis teisėmis. Jei pirkėjas, išpakavęs prekę (prekės dalį), aptinka gamybos defektą, jis apie tai praneša pardavėjui. Iki atvyks pardavėjo atstovai, šios prekės (prekės dalys) turi būti išsaugotos su pakuote ir neturi būti surinktos. Jei tokia prekė pradėta rinkti paties pirkėjo, šie defektai bus traktuojami kaip atsiradę surinkimo metu, už kuriuos pardavėjas neatsako.

    Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai nelaikomi prekių kokybės trūkumu. 

    Garantija netaikoma, jei pažeidimai atsirado ne dėl gamintojo kaltės arba gaminys buvo naudojamas ne pagal paskirtį.

    Garantija netaikoma balduose įmontuotoms apšvietimo lemputėms ir transformatoriams.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

    Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

    Pirkėjas turi teisę grąžinti nekokybiškas prekes pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7(septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. 

    Prekės privalo būti grąžinamos nepažeistoje pakuotėje, kurioje jos buvo pristatytos.

    Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta. 

   Prekes Pirkėjas grąžina savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.

  Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas). 

    Kai grąžinama nekokybiška prekė, bendrovė įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke per 30d.d. Tuo atveju kai bendrovė neturi analogiškos prekės, Pirkėjui už prekę grąžinama visa sumokėta pinigų suma.

   Pirkėjo išsirinktos ir užsakytos kokybiškos bei užsakymą ar užsakymo sutartį atitinkančios prekės perduotos Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui atgal negrąžinamos ir nekeičiamos, nes pardavėjas pateikia visą reikiamą informaciją apie baldus.

12. Atsakomybė

    Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

    Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei baldaivisiems.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

    Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

    Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

    Atsiradus žalai, šiose taisyklėse apibrėžtuose Pirkėjo-Pardavėjo santykiuose, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

13. Apsikeitimas informacija

    Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

    Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

14. Baigiamosios nuostatos

    Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

    Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

    Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.